Δάνεια έως 5 εκατ. ευρώ

Jess Wilder

Mar 17, 2023

με εγγύηση 70% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων

Τα δάνεια αφορούν την κάλυψη δαπανών υλοποίησης επενδυτικών και αναπτυξιακών σχεδίων και την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης

Οι τράπεζες, για στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, παρέχουν χρηματοδότηση με 70% εγγύηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ), μέσω συμμετοχής της στο Pan-European Guarantee Fund (EGF), στο πλαίσιο σχετικής συμφωνίας με το ΕΤαΕ.

Οι επιλέξιμες ΜμΕ που θα συμμετέχουν στο “EGF”, μπορούν να χρηματοδοτηθούν για την κάλυψη δαπανών υλοποίησης επενδυτικών και αναπτυξιακών σχεδίων και την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης με τους κάτωθι ευνοϊκούς όρους:

· Μέγιστο ποσό χρηματοδότησης, έως του ποσού 5 εκατ.ευρώ

· Διάρκεια χρηματοδότησης έως 10 έτη, με δυνατότητα περιόδου χάριτος.

· Προνομιακό επιτόκιο, λόγω της μεταφοράς οφέλους από την Εγγύηση του ΕΤαΕ.

· Ευελιξία αποπληρωμής με πολλαπλούς τρόπους εξυπηρέτησης και μορφές χρηματοδότησης (Δάνεια και Ανακυκλούμενα Πιστωτικά Όρια).

Οι χρηματοδοτήσεις επωφελούνται στήριξης από τον Μηχανισμό Εγγυήσεων του EGF, που υλοποιείται από το ΕΤαΕ, με την οικονομική στήριξη των Κρατών-Mελών που συνεισφέρουν στο “EGF”.